מעצבים את הבית בשבילכם

טנגו דיזיין החלה את פעילותה,לפני עשרים שנה,ומאז עוסקת בפיתוח ועיצוב מוצרים וקולקציות יחודיות לבית ולגן מסין,
אירופה, ומפעלים אחרים בעולם, תוך דגש על עיצוב,יחודיות,חדשנות, ואיכות המוצרים. בחדר התצוגה שלנו ,
ניתן להיתרשם ממגוון המוצרים, וזאת בתאום מראש.
טל: למידע נוסף והזמנות 09-8919207 , 050-3643595 חיה. מושב חרות,גוש תל-מונד.

 

 
image alt


כיתבו לנו

התנאים הכללים לרכישה המפורטים להלן ("ההסכם" או "התנאים הכלליים לרכישה"), יחולו ביחס לכל רכישה של המוצרים ו/או השירותים ("המוצרים") המוצעים לרכישה דרך אתר האינטרנט ("האתר") המופעל על-ידי חברת בדים טי אל וי בע"מ ("החברה"), אשר תבוצע על-ידי הגורמים שירכשו את המוצרים דרך האתר ("הרוכש(ים)").
התנאים הכלליים לרכישה, ביחד עם תנאי השימוש המפורטים באתר ("תנאי השימוש באתר"), מהווים את ההסכם המלא בין הצדדים ביחס לרכישת המוצרים דרך האתר, ולא יהיה כל תוקף לכל משא ומתן, הבנה, הסכמה, התחייבות, או מצג אשר היו, ככל שהיו, בין במפורש ובין במרומז, בין בכתב ובין בעל-פה, בין הצדדים ביחס לרכישת מוצרים כאמור.
לא יהא כל תוקף לכל שינוי, תיקון ו/או ויתור על הוראות התנאים הכלליים לרכישה, אלא אם כן נעשו במסמך שנחתם על-ידי החברה והרוכש.
מובהר, כי הוראות התנאים הכלליים לרכישה מתייחסות לגברים ונשים כאחד על פי הקשר הדברים, וזאת בין אם נעשה שימוש בלשון זכר ובין אם נעשה שימוש בלשון נקבה. למען הסר ספק יודגש כי השימוש בלשון זכר או נקבה הנו לצורך הנוחות בלבד.

1. המוצרים: המוצרים שמוצעים לרכישה דרך האתר הם אלו המוצגים באתר במועד ביצוע ההזמנה. תמונות/תצלומי המוצרים באתר הנם לצורך המחשה בלבד, אולם הם לא מהווים חלק מתנאי ההסכם. החברה לא תישא בכל חבות ו/או אחריות ביחס לכל טעות שתופיע בתמונות/תצלומים הללו או ביחס לכל פער בין תצלום המוצר לבין נתוניו בפועל.
2. התמורה: המחירים המפורטים באתר כוללים מס ערך מוסף, אולם הם אינם כוללים דמי משלוח אשר סכומם ייקבע בהתאם למקום האספקה של המוצרים. החברה שומרת על זכותה לעדכן את מחירי המוצרים ו/או דמי המשלוח בכל עת.
3. תנאי תשלום: התשלום בגין רכישת המוצרים יבוצע מראש באמצעות כרטיס אשראי ו/או PayPal כמפורט בתנאי השימוש באתר. אף מוצר לא יסופק טרם שהחברה תקבל אישור מחברת האשראי/PayPal לביצוע העסקה.
4. אספקה: החברה תנקוט במאמצים סבירים על-מנת לעמוד במועדי האספקה המפורטים באתר, אולם היא לא תישא בכל חבות ו/או אחריות בגין אי-עמידה במועדים הללו. הרוכש מוותר על כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין אי-עמידה במועדי האספקה הללו.
זמינות מוצרים: במקרה שבו מוצר שהזמין הרוכש יהיה חסר במלאי של החברה, תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה, ובלבד שהחברה תחזיר לרוכש את מלוא סכום הרכישה של העסקה שבוטלה. בנסיבות אלו, לא תעמוד לרכוש כלפי החברה כל זכות ו/או טענה בנוגע לביטול העסקה.
5. בדיקת המוצרים: הרוכש מחויב לבדוק את המוצרים מיד עם קבלתם ולהודיע לחברה, בתוך 48 שעות ממועד קבלת המוצרים, על כל נזק ו/או פגם שהתגלו, ככל שהתגלו, במוצרים. ככל שהרוכש לא יודיע לחברה על התגלות של נזק ו/או פגם במוצרים בתוך פרק הזמן האמור, ייחשב הרוכש כמי שאישר את היותם של המוצרים תקינים, והוא לא יהיה רשאי להעלות כנגד החברה כל טענה בנוגע לכך. ככל שהרוכש יחזיר לחברה מוצרים שהתגלו כפגומים ו/או לקויים, תישא החברה בעלות השילוח של המוצרים החלופיים לרוכש. בכל מקרה אחר, יישא הרוכש בעלויות השילוח של המוצרים.
7. אחריות החברה: החברה לא נותנת כל מצג ו/או התחייבות ביחס למוצרים, לרבות לעניין טיבם, אפשרות השימוש בהם וכיוצא באלו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזאת כי החברה לא תישא בכל חבות ו/או אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להיגרם לרוכש ו/או לגורם שבעבורו ירכוש הרוכש את המוצרים, כתוצאה מרכישת המוצרים ו/או השימוש בהם ו/או מכל סיבה אחרת. כן מוסכם, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כי בכל מקרה החבות הכספית הכוללת בה תישא החברה, לרבות חבות נזיקית, חוזית או אחרת, ביחס למוצרים ו/או השימוש בהם וביחס לכל פעולה ו/או מחדל שיבוצעו בקשר עם המוצרים ו/או השימוש בהם, לרבות כתוצאה מפגם במוצרים ו/או השימוש בהם, אספקה של מוצר אחר, עיכובים באספקה, אי אספקה וכיוצא באלו, לא תעלה על סכום התמורה ששילם הרוכש בפועל לחברה בגין המוצר שרכש ו/או ביקש לרכוש ואשר ביחס אליו ו/או ביחס לפעולות שבוצעו לשם רכישתו נטענת חבות של החברה כלפי הרוכש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד שלישי.
8. כח עליון: החברה לא תישא בכל חבות ו/או אחריות היה והיא תתעכב ו/או תימנע מביצוע אילו מהתחייבויותיה כלפי הרוכש ו/או היה וייגרם נזק כלשהו לרוכש ו/או לגורם שבעבורו ירכוש הרוכש את המוצרים ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מנסיבות של כח עליון ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטת החברה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר, תקלות ברשתות תקשורת ו/או באתר האינטרנט של החברה וכיוצא באלו.
9. דין וסמכות שיפוט: הדין החל על הסכם זה הנו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין הסכם זה נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב-יפו, והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ.
10. כללי: ככל שייקבע על-ידי בית-משפט ו/או כל גורם מוסמך אחר כי הוראה מהוראות הסכם זה אינה תקפה ו/או נוגדת כל דין לא יהא בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות ההסכם. הודעות הצדדים מכוח הסכם זה תעשנה בכתב. כל הודעה שישלח צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל הצד השני בתוך 72 שעות ממועד משלוח ההודעה, אם נמסרה ביד – במועד מסירתה ואם נשלחה בפקסימיליה – ביום בו נשלחה. לעניין זה, יראו את הכתובת למשלוח מכתבים כמפורט באתר ככתובת להמצאת הודעות לחברה ואת הכתובת שמילא הרוכש בעת ההרשמה לאתר ככתובת להמצאת הודעות לרוכש.
6. החזרת מוצרים: הרוכש יהיה רשאי להחזיר מוצרים, באריזתם המקורית והשלמה (ככל שנארזו), בתוך 14 יום ממועד קבלתם, ולקבל זיכוי בגינם. במקרה שכזה, יישא הרוכש במלוא עלות המשלוח של המוצרים מהחברה לרוכש ומהרוכש לחברה. בנוסף לכך, תגבה החברה מהרוכש דמי ביטול בשיעור/סך של הנמוך מבין 5% מעלות המוצרים שנרכשו או 100 ש"ח, וזאת ביחס לכל ביטול כאמור. החברה תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מן התשלום אשר יוחזר לרוכש לאחר החזרת המוצר לחברה כאמור.